Giskegata 33 – en base i Ålesund
ved Roger Johan Engvik

Flyfoto fra Aspøya. Tallet 1. er Giskegata 33, 2. viser Gange Rolvsgate 3 og 3-tallet viser Møre Kullkran og Storhaugen, vår barndoms dal og leikeplass. Foto: Sunnmørsposten.

I starten bodde familien Nakken i Misundhuset, Gange Rolvsgate 3 på Aspøya. Grunnen til at Johan og Kristianna fikk husrom hos familien Misund, var muligens at Misund-familien også hadde slektsrøtter i Fiksdal, på plassene Elvaneset, Nakkesjøen og Myrås. Johanne Randen, som Johan sin mor Ragnhild var tante til, ble dessuten gift med Jakob Andreas Johansen Fiksdal fra Myrås. Han hadde mor med røtter i Misund-familien.
Rundt 1930 flyttet Johan og Kristianna med familien sin til Giskegata 33, i nabokvartalet mot øst, rett nedenfor Storhaugen. Johan hadde kjøpt huset, som var bygget av byggmester Rasmus A. Vestnæs i 1913. Noen kvartal unna, i Øvre Strandgate 16, bodde svogeren Elias Ellingsen Nakken og kona Gjertrud Anna Bendiksdatter Ås i om lag 11 år fra 1910. Elias var også fisker og fangstmann og man ser av fadderlistene at det har vært god kontakt i familiene.

Hustegninger av nord og sørfasaden. Engvik-familiens leilighet var i nordfasadens 2dre etasje. Kjøkkenet bak vinduet i midten, like over inngangsdøra, og stua bak vinduet til venstre. Loftshybelen bak vinduet i mønet ble også i mange år disponert av Engvik-familien. Bak vinduet til høgre for inngangsdøra, i 1ste etasje, hadde Nils Nakken soverom. Jan Kåre Nakken hadde en periode hybel i kjellerrommet rett under. På sørfasaden ser vi midt på 2dre etasje kjøkkenvinduet til skipper Johan Nakken og til høgre soverom/dagligstuevinduet.

I brev til Aalesunds formandskap skriver Rasmus A. Vestnæs den 26. april 1913 om husplanene sine i Giskegata, på en tomt bygslet av Daaes arvinger:

  • Huset, der tænkes opført nu på forsommeren, vil bestaa af 5 leiligheter paa 2 værelser og 3 leiligheter paa 1 værelse, og tænkes opført med 1 etg. af Aalesundsmur og 1 ½ etg. af træ, og er af hr. trælasthandler Lars Bryne og mig beregnet at koste kr. 15.000,-, i fuldt  ferdig stand.
    Tomtens størrelse er 605,0 kvadratmeter. Gaten ikke medregnet
    .

Den 6. mai skriver Vestnæs til kommunen at kjellermuren for det paa matrikkel 33 Giskegaten, paatenkte hus, er ferdig. Den 19. mai er fundamentene til pipene ferdig og klar for besiktigelse. Og – Fundamenterne hviler paa fjeld.

Det bebygde arealet var 125 kvadratmeter, så der var en stor hage inne i kvartalet. Da huset var ferdig var imidlertid byggesummen blitt kr. 17.004,83. Vestnæs ønsket å lage to ungkarshybler på loftet og sendte 13. oktober 1913 brev til Politimesteren i Ålesund:

  • I mit nyoppførte hus Giskegaten 33 hersteds kan jeg med letthed faa indredet to gode værelser paa overloftet(mørkeloftet), et i hver ende af huset. Værelsene vil staa i direkte forbindelse med hovedtrappegangen og vil faa en gulvflate af 12 kvadratmeter hvært. Høide mellem gulv og tak er 2,60 m. Rikeligt lys, idet et stort fag vindu er anbrakt i den ytre veg til hvert af rummene.
  • Opprinnelig var jeg ikke tænkt at forsøke utnytte disse gode rum til beboelse, men paa grund af gjentagne oppfordringer fra folk der ønsker at faa leiet dem, fremkommer jeg med nerværende ansøkning.

Vestnæs ber om å få sette opp en liten vedovn i hvert hybelrom og forplikter seg til å gjøre alt i forbindelse med ildstedene på lovlig vis. Om det skulle bli nødvendig lover han å fjerne ildstedene igjen og skriver til slutt:

  • Jeg skal ikke undlate at tilføie, at det i disse bolignødens dage visselig vilde være til nytte, idet nogen selvfølgelig vilde faa bo der.

Politimesteren sender saken til kommunen uten kommentar. Vestnæs får avslag i bygningsrådet fordi man savner lovlig adgang til å imøtekomme andragendet. Beslutning: Ildsteder på mørkeloft må fjernes.

Dette ble ikke gjort. Ved en inspeksjon av huset i 1939, cirka 10 år etter at min morfar Johan Nakken hadde overtatt det, fikk huseieren Nakken påtale fordi ildstedene ikke var fjernet. Det ble de nok etterpå, for jeg kan huske at hull for ovnsrør var muret igjen i den hybelen vår familie disponerte i loftsetasjen.

Rasmus A. Vestnæs bodde i Giskegata frem til cirka 1920. Like etter 1920 flyttet Vestnæs til Fjellgata 63 og solgte Giskegata 33 til bryggeformann Steffen Fiksdal, som bodde i Storgata 35. Fiksdal flytter inn, men allerede 7. mai 1925 tinglyses det at Steffen Fiksdal selger Giskegata 33 til Johan Nakken for 38.000,- kroner. Steffen Fiksdal ser ikke ut til å være slekt, men en sambygding av Johan. Steffen kom fra Øvrebø – Langneset under garden Fiksdal og var sønn av Steffen Steffensen Frostad Fiksdal, opprinnelig fra Tomrefjord, og Agnetta Olsdatter Villa. Steffen Fiksdal i Ålesund var gift med Anne Sve fra Langlo på Stranda.

Av familie bodde en kort tid Erling Nakken med familie i huset, mens Jenny og Nils med familier bodde der i mange år, fra krigens dager og inn i 1960-årene. Etter krigen bodde det åtte - ni familier i huset, og i perioder på 1940- og 1950-tallet kunne det bo over 30 personer, med stort og smått, i Giskegata 33. Noen hadde to stuer og et kjøkken, men der var også 3 familier, som min familie, som bodde på ett rom og kjøkken.

Det var naturlig nok nær kontakt i familien i Giskegata 33, men også med familie som ikke bodde der. Samholdet var godt. I jula og ved fødselsdager kunne der være folkerike selskaper og alltid med mye musikk og sang. Dette har preget generasjonen av søskenbarn, som jeg er en del av. Musikk og sang har vært viktig for oss.

Aspøya med trebyen sett fra vest. 1. Er Giskegata 33 og 2. Er Misundhuset. Som man ser var det kort veg til både kirka og Aspøyskolen. Bildet er fra 1932.

Det var utedo i bakgården, men i desember 1958 kom fremskrittet til Giskegata 33. Bygningsrådet godkjente installasjon av 3 vannklosetter. Et ble plassert i et kott midt i huset, i kjelleretasjen, de to andre i spiskammers i trappegangen på sørsida, i første og andre etasje.

Da var Karl Teige eier av huset. Han kjøpte det av Johan Nakken året før, i 1957. Tinglysingsdato var 29. mars 1957 og kjøpesummen var 55.000 kroner. Teige solgte siden til Elling Aarseth-firmaet, men under deres eie forfalt huset så mye at det midt på 70-tallet ble vurdert å rive det. Når det oppstod lekkasjer eller andre problemer i Giskegata 33, sendte Peder Aarseth en eller flere av bryggearbeiderne sine for å utbedre. Noen var nevenyttige karer, men ikke alltid fagfolk på det som skulle gjøres.

Ålesund kommune vurderte å overta huset i 1978, men frafalt. Rundt 1986 ble Giskegata 33 solgt til bygningssnekkerne Svein Brørs og Kjell Stephansen. Stephansen tok seg av 2dre etasje og loftet, mens Brørs renoverte 1ste etasje og kjelleretasjen. Brørs forteller at huset så ganske værslitt ut utvendig, men det var ikke råte i det. Bare vinduene måtte skiftes ut. Trematerialene i huset var av svært god kvalitet, bygget av feit, seinvokst furu.

Nå er leilighetene solgt som egne boenheter. Før ombyggingen på 80-tallet var leilighetene i huset slik som på de opprinnelige hustegningene. Bare små justeringer ble gjort gjennom de første årene.

Tidsbilde fra Giskegata rundt 1947. Johan med barnebarna Einy (med stilige gamasjer) og Roger (i sin blågrå kaninskinnspels) utenfor nummer 33, som ligger utenfor bildet på venstre side. Vi ser så vidt i Erling, mens kona Elly står litt i bakgrunnen. Og merk: Ingen biler i gata!

Giskegata 33 i 2007, sett fra nordøst. I 2dre etasje, bak de to vinduene til venstre, bodde Johan Nakken. I hjørnet, i samme etasje, var stua til familien Engvik og kjøkkenet bak vinduet rett over inngangsdøra. I 1ste etasje bodde familien til Nils Nakken. Soveromsvinduet til Nils ser vi til høgre for inngangsdøra, men resten av leiligheten hans hadde vinduer mot vest. I leiligheten på hjørnet, rett under Engvik-familien, bodde også Egil Nakken med familie en periode. Ellers har flere familier Nakken bodd i huset i kortere perioder like etter at skipperen kjøpte det. Husene vi ser lenger bak er nummer 35 og 37 – og så vidt litt av nummer 39 – i krysset Giskegata – Gange Rolvsgate.