Fjørå


Roger foran huset som i dag står på Kvernes, like ved kirka.

Fjørå var husmannsplass under br.nr. 1 i Engvika. Plassen ligger helt nede ved sjøen, i ei lun skråning litt nord for Nedre Engvik. Eller uttafor (ut mot havet) som de sier på Averøy. Her var det Ole Torgersen fra Engvikmyra i Steinsvika fikk bøksel fra Ole Pedersen Engvik den 11. juni 1879 på et stykke udyrket jord til en husmandsplads under hans eiende part af gaarden Engvik. Vilkårene var 8 kroner i årlig grunnleie, en dags arbeid på gardens bygdevegstykke og ellers vanlige husmannsvilkår. Ole Torgersen bygde nye hus i Fjørå og den 22. mai 1882 ble det holdt branntakst på bygningene. Om husene heter det:

1. En Vaanebygning, opført af tømmer og bindingsverk, bordkledt og tækket med never og torv, er 11,8 meter lang, 3,6 meter bred og 3 meter høi fra grundmuren til raften, afdelt i 7 værelser og rum med 10 vinduer og 7 døre. I bygningen opsat en grundmuret skorsten med ildsted og pibe af graastensmur, samt 3 kogeovne, hvoraf de 2de ere indmurede i særskilt lodpibe af sten og jern, og den 3dje i skorstenen. Alt i forsvarlig stand. Under bygningen i en lengde af 6,5 meter en graastensmur, 1,7 meter høi, indeholdende kjelder i et rum med en dør og et vindu.

2. Vedbo og privet, 15,8 meter i SØ retn. for no. 1. Opført af bindingsværk med bordtag, 3,5 meter langt, 2 meter bredt og 1,7 meter høit til raften. Afdelt i 2 rum med 2 døre. Det hele er taxeret til kr. 2030,-.

I 1900-folketellingen står det at Ole Torgersen Fjæren(Fjørå) bor i Fjørå sammen med sin kone Ingeborg Arntsdatter og losjerende slektning Henrikke Andersdatter Mans, fra Stangvik, forsørget av fattigvesenet.

Det sies at de hadde ei ku i Fjørå og at den sto i kjelleren. Det kan Ole Leonhard Engvik bekrefte. Da Ole Torgersen og Ingeborg Arntsdatter var døde, henholdsvis 1915 og 1917, gikk jorda tilbake til hovedbruket. Huset kjøpte Henrik Gulseth til nedriving og satte det i 1918 opp igjen på br.nr. 2, Hauglund, på Kvernes like ved kirka. I dag eies huset av dattersønnen Hans Gammelsæter, som er bosatt i Risør. Han har lagt på nytt tak og laget et påbygg på baksiden av huset, der bislaget var.

Ole Torgersen har gjort en kjempejobb sammen med familien sin. I følge gardbrukeren på Engvik nedre, eieren av Fjørå i 2006, kunne ikke Ole og Ingeborg fått et verre sted. Store steiner er ryddet og på nesten uforklarlig vis flyttet helt ned til sjøen. En steinterrasse danner kant mot sjøen langs store deler av eiendommen, bort til ei båtstø, der konturene etter et naustmurene ennå er synlige.

Våningshuset står ved kirka på Kvernes, men restene av grunnmurene er synlige i Fjørå. Huset var langt og smalt, man ser hvor kjelleren og ildstedene har vært, og likeså inngangene på begge sider. Et stort tre vokser opp fra kjellerrommet. Et annet har veltet tvers over grunnmuren der ildstedene har vært. Inn i gråsteinsmuren spirer rotskudd fra stikkelsbærbuskene som familien hadde latt vokse i ly av husveggen.

Markene har grodd igjen, i hovedsak av storfrytle (Lúzula sylvática), en plante som i Ålesund også blir kalt indianermat eller indianergress. Trolig har marka rundt huset holdt liv i kua de hadde, men det er også grunn til å tro at det på en og annen åkerlapp var plantet poteter og grønnsaker. Fisk fra fjorden har nok spilt en svært viktig rolle som mat på bordet i Fjørå. Dessuten har Ole hatt inntekt både som skomaker og maskinist, og fra arbeid på en guanofabrikk.

 

Grunnmuren til våningshuset er ennå synlig i terrenget. Der treet ligger var ildstedene og inngang, mens et annet tre vokser opp av det som var det ene kjellerommet under huset.

 

De gamle husmurene med kjellerrommet.

 

Inngangen til kjelleren. Muren er laget av gråstein, uten støpemasse som binding.

 

Båtstøa og naustmurene. Naustet stod med døråpningen mot fotografen og med lengdeveggen mot sjøen, til venstre for Frøydis.

 

Imponerende mengder stein er blitt ryddet og på uforklarlig vis fraktet ned til sjøen.

 

Den gamle gardsvegen opp til Engvik øvre. Bak den røde løa går det en veg mot høgre ned til Fjørå.

 

Vegen ned til Engvik nedre. Neset i bakgrunnen er Kvernes, der huset fra Fjørå i dag står like ved kirka.

 

Den røde vimpelen markerer nedkjørselen til garden Engvik nedre, en del av den gamle kommune- og gardsvegen som gikk gjennom tunet til Engvik nedre og Engvik øvre. Vegen er kjørbar ned til garden, men fortsetter som en litt grodd gardsveg oppover igjen på andre siden, mot svingen til venstre for Engvika-navnet. Fjørå vises med en rosa markeringsnål og hustomta er markert med to svarte trekanter. I dag er bare rester av grunnmuren synlig. Huset er flyttet til Kvernes. Fra ei rød løe, markert med en trekant over bokstaven n i Engvika-navnet på kartet, går det en gangbar veg ned til Fjørå.